PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
marketingovej akcie
ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO

Zaškrtnutím políčka berie súťažiaci na vedomie, že spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o., IČO: 31 428 673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36068/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) spracováva tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, údaj o zapojení sa do akcie, dátumu a čas registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o odmene, odovzdaní odmeny a súvisiacej komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov (ďalej spolu len „osobné údaje“).

I. OSOBNÉ ÚDAJE: Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je nevyhnutné na účely zriadenia užívateľského konta súťažiaceho a zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenia a vyhodnotenia marketingovej akcie „ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO“ (ďalej len „Marketingová akcia“), ako aj kontroly a odovzdania odmien súťažiacemu.

II. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v súvislosti s organizáciou Marketingovej akcie na základe niekoľkých právnych základov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov ako je uvedené v tejto časti poučenia:

II.I spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci Marketingovej akcie ako dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

II.II spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom, a to na nasledovné účely:

a) na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie Marketingovej akcie smerovaných výlučne na účastníkov zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy, to znamená napríklad informovanie dotknutých osôb o realizácii, organizácii, vedení, vyhodnotení Marketingovej akcie a pod.;

b) na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a súťažiacim ako dotknutou osobou.

II.III spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na iné marketingové účely Prevádzkovateľa, najmä na účely oslovenia súťažiaceho s ponukou iných produktov, služieb a marketingových akcií Prevádzkovateľa. Účel spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade realizácia marketingových aktivít Prevádzkovateľa a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách a marketingových akciách v oblasti služieb a produktov poskytovaných Prevádzkovateľom.

Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

II.IV Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie služieb, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.

III. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho ručne. Cezhraničný prenos osobných údajov súťažiace do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nie je zamýšľaný. Osobné údaje súťažiaceho sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

Osobné údaje súťažiaceho podľa bodu II.I a II.II budú spracúvané po dobu trvania Marketingovej akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu, tam, kde bol udelený. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu II.III v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne pristúpime k zabezpečeniu ich bezodkladného vymazania.

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov Prevádzkovateľa spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) spoločnosť KUCHYNE Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00 ako poskytovateľ služieb súvisiacich s organizáciou Marketingovej akcie, marketingové spoločnosti poverené Prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, vrátane zamestnancov týchto osôb, a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Súťažiaci má ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia GDPR a v súlade Zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na adresu info@gorenje.live alebo písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi na adresu GORENJE Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto;
  • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv má súťažiaci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prihlásiť sa

Nová registrácia

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
marketingovej akcie
ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO

Zaškrtnutím políčka berie súťažiaci na vedomie, že spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o., IČO: 31 428 673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36068/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) spracováva tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, údaj o zapojení sa do akcie, dátumu a čas registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o odmene, odovzdaní odmeny a súvisiacej komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov (ďalej spolu len „osobné údaje“).

I. OSOBNÉ ÚDAJE: Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je nevyhnutné na účely zriadenia užívateľského konta súťažiaceho a zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenia a vyhodnotenia marketingovej akcie „ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO“ (ďalej len „Marketingová akcia“), ako aj kontroly a odovzdania odmien súťažiacemu.

II. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v súvislosti s organizáciou Marketingovej akcie na základe niekoľkých právnych základov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov ako je uvedené v tejto časti poučenia:

II.I spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci Marketingovej akcie ako dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

II.II spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom, a to na nasledovné účely:

a) na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie Marketingovej akcie smerovaných výlučne na účastníkov zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy, to znamená napríklad informovanie dotknutých osôb o realizácii, organizácii, vedení, vyhodnotení Marketingovej akcie a pod.;

b) na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a súťažiacim ako dotknutou osobou.

II.III spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na iné marketingové účely Prevádzkovateľa, najmä na účely oslovenia súťažiaceho s ponukou iných produktov, služieb a marketingových akcií Prevádzkovateľa. Účel spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade realizácia marketingových aktivít Prevádzkovateľa a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách a marketingových akciách v oblasti služieb a produktov poskytovaných Prevádzkovateľom.

Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

II.IV Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie služieb, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.

III. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho ručne. Cezhraničný prenos osobných údajov súťažiace do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nie je zamýšľaný. Osobné údaje súťažiaceho sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

Osobné údaje súťažiaceho podľa bodu II.I a II.II budú spracúvané po dobu trvania Marketingovej akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu, tam, kde bol udelený. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu II.III v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne pristúpime k zabezpečeniu ich bezodkladného vymazania.

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov Prevádzkovateľa spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) spoločnosť KUCHYNE Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00 ako poskytovateľ služieb súvisiacich s organizáciou Marketingovej akcie, marketingové spoločnosti poverené Prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, vrátane zamestnancov týchto osôb, a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Súťažiaci má ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia GDPR a v súlade Zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na adresu info@gorenje.live alebo písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi na adresu GORENJE Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto;
  • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv má súťažiaci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prihlásiť sa

Nová registrácia

Nová registrácia

Pre zaradenie do akcie sa zaregistrujte a vytvorte si váš účet.
Ak tu už účet máte založený, napríklad z predchádzajúcich akcií, přihlaste sa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli alebo stratili heslo, zadajte Váš login, čiže mobilné telefónne číslo.
My vám obratom na email priradený k tomuto číslu pošleme nové heslo.

*

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Prihlásiť sa

Aktuálne akcie

Momentálne neprebieha žiadna súťaž.


Helpline

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa aktuálnych akcií,
sme tu pre vás na telefónnom čísle +420 725 377 703 (po-pia od 12 do 15 hod.)
alebo na emailovej adrese info@gorenje.live

×