DAREK ikona 2

Získajte k poličke držiak fliaš do chladničky

Ako sa zúčastniť?

 1. K vybraným chladničkám s chýbajúcou policou Vám ako ospravedlnenie zašleme držiak na fľaše do vašej novej chladničky. Konkrétne typy chladničiek nájdete v pravidlách.
 2.  Zaregistrujte Váš nákup cez formulár a my Vám do 30 dní po overení nákupu poličku a držiak na fľaše zašleme prepravnou službou. Originál účtenky si uchovajte pre prípadnú kontrolu. Celkom je v akcii 600 ks poličiek do chladničky a držiakov na fľaše. Každý účastník môže získať maximálne jednu sadu poličky a držiaka na fľaše. Účastník akcie musí byť starší ako 18 rokov s adresou na doručovanie v Českej republike. Odoslaním registračného formulára vyjadrujete súhlas s úplnými pravidlami akcie, ktoré sa zaväzujete plne dodržiavať, a taktiež týmto súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
 3. Akcia trvá od 8.12.2021 do do vyčerpania zásob

Prihlásiť sa

Nová registrácia

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
marketingovej akcie
ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO

Zaškrtnutím políčka berie súťažiaci na vedomie, že spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o., IČO: 31 428 673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36068/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) spracováva tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, údaj o zapojení sa do akcie, dátumu a čas registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o odmene, odovzdaní odmeny a súvisiacej komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov (ďalej spolu len „osobné údaje“).

I. OSOBNÉ ÚDAJE: Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je nevyhnutné na účely zriadenia užívateľského konta súťažiaceho a zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenia a vyhodnotenia marketingovej akcie „ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO“ (ďalej len „Marketingová akcia“), ako aj kontroly a odovzdania odmien súťažiacemu.

II. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v súvislosti s organizáciou Marketingovej akcie na základe niekoľkých právnych základov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov ako je uvedené v tejto časti poučenia:

II.I spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci Marketingovej akcie ako dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

II.II spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom, a to na nasledovné účely:

a) na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie Marketingovej akcie smerovaných výlučne na účastníkov zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy, to znamená napríklad informovanie dotknutých osôb o realizácii, organizácii, vedení, vyhodnotení Marketingovej akcie a pod.;

b) na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a súťažiacim ako dotknutou osobou.

II.III spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na iné marketingové účely Prevádzkovateľa, najmä na účely oslovenia súťažiaceho s ponukou iných produktov, služieb a marketingových akcií Prevádzkovateľa. Účel spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade realizácia marketingových aktivít Prevádzkovateľa a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách a marketingových akciách v oblasti služieb a produktov poskytovaných Prevádzkovateľom.

Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

II.IV Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie služieb, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.

III. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho ručne. Cezhraničný prenos osobných údajov súťažiace do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nie je zamýšľaný. Osobné údaje súťažiaceho sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

Osobné údaje súťažiaceho podľa bodu II.I a II.II budú spracúvané po dobu trvania Marketingovej akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu, tam, kde bol udelený. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu II.III v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne pristúpime k zabezpečeniu ich bezodkladného vymazania.

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov Prevádzkovateľa spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) spoločnosť KUCHYNE Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00 ako poskytovateľ služieb súvisiacich s organizáciou Marketingovej akcie, marketingové spoločnosti poverené Prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, vrátane zamestnancov týchto osôb, a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Súťažiaci má ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia GDPR a v súlade Zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na adresu info@gorenje.live alebo písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi na adresu GORENJE Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto;
 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv má súťažiaci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prihlásiť sa

Nová registrácia

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
marketingovej akcie
ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO

Zaškrtnutím políčka berie súťažiaci na vedomie, že spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o., IČO: 31 428 673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36068/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“) spracováva tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, údaj o zapojení sa do akcie, dátumu a čas registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o odmene, odovzdaní odmeny a súvisiacej komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov (ďalej spolu len „osobné údaje“).

I. OSOBNÉ ÚDAJE: Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa je nevyhnutné na účely zriadenia užívateľského konta súťažiaceho a zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenia a vyhodnotenia marketingovej akcie „ZAOBSTARAJTE SI SET UMÝVAČKY S RÚROU GORENJE A ZÍSKAJTE HRNCE ZADARMO“ (ďalej len „Marketingová akcia“), ako aj kontroly a odovzdania odmien súťažiacemu.

II. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v súvislosti s organizáciou Marketingovej akcie na základe niekoľkých právnych základov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov ako je uvedené v tejto časti poučenia:

II.I spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci Marketingovej akcie ako dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

II.II spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom, a to na nasledovné účely:

a) na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie Marketingovej akcie smerovaných výlučne na účastníkov zmluvných vzťahov podľa platnej zmluvy, to znamená napríklad informovanie dotknutých osôb o realizácii, organizácii, vedení, vyhodnotení Marketingovej akcie a pod.;

b) na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a súťažiacim ako dotknutou osobou.

II.III spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na iné marketingové účely Prevádzkovateľa, najmä na účely oslovenia súťažiaceho s ponukou iných produktov, služieb a marketingových akcií Prevádzkovateľa. Účel spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade realizácia marketingových aktivít Prevádzkovateľa a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách a marketingových akciách v oblasti služieb a produktov poskytovaných Prevádzkovateľom.

Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

II.IV Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie služieb, povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.

III. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho ručne. Cezhraničný prenos osobných údajov súťažiace do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nie je zamýšľaný. Osobné údaje súťažiaceho sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

Osobné údaje súťažiaceho podľa bodu II.I a II.II budú spracúvané po dobu trvania Marketingovej akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu, tam, kde bol udelený. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu II.III v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne pristúpime k zabezpečeniu ich bezodkladného vymazania.

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov Prevádzkovateľa spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) spoločnosť KUCHYNE Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, so sídlom Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00 ako poskytovateľ služieb súvisiacich s organizáciou Marketingovej akcie, marketingové spoločnosti poverené Prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia, vrátane zamestnancov týchto osôb, a to pri zabezpečení ochrany Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Súťažiaci má ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia GDPR a v súlade Zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na adresu info@gorenje.live alebo písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi na adresu GORENJE Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto;
 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv má súťažiaci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prihlásiť sa

Nová registrácia

Štatút a pravidlá marketingovej akcie „Získajte k poličke držiak fliaš do chladničky

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej akcie Gorenje „Získajte k poličke držiak fliaš do chladničky“ (ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

1. Usporiadateľ a organizátor akcie:

Usporiadateľom akcie je Gorenje Slovakia, s.r.o., IČO: 31428673, so sídlom: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 36068/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je Innovate, s.r.o., so sídlom: Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, identifikačné číslo: 267 05 745, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. C 88598 (ďalej len „organizátor“).

2. Termín a miesto konania akcie:

Akcia prebieha v termíne od 8. 12. 2021 00:00:01 hod do vyčerpania zásob odmien alebo akčných výrobkov, ako sú definované ďalej v tomto štatúte, najneskôr však do 30. 6. 2022 23:59:59 hod (ďalej len „doba konania akcie“) výhradne v autorizovaných predajniach domácich spotrebičov značky Gorenje so sídlom vo Slovenskej republike, resp. v autorizovaných e-shopoch spotrebičov značky Gorenje, ktorých prevádzkovatelia majú sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

O prípadnom vyčerpaní zásob odmien v čase konania akcie a teda ukončení akcie bude usporiadateľ informovať na stránkach akcie na www.gorenje.cz, www.gorenje.live a na sociálnych sieťach Gorenje SK.

V čase konania tejto akcie prebieha paralelná akcia na území Českej republiky. Štatút upravujúci akciu prebiehajúcu na území Českej republiky je k dispozícii na www.gorenje.live.  

Odmena a vyhodnotenie akcie sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku. Tento štatút upravuje iba akciu prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, resp. vzťahuje sa iba na záujemcov (súťažiacich) vymedzených v týchto pravidlách.

3. Účastník akcie:

Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujemca ").

Odmena sa neodovzdá v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Neodovzdané odmeny prepadajú v prospech usporiadateľa na ďalšie marketingové či charitatívne účely. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Účastníkom akcie sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. 4 (ďalej tiež „súťažiaci“ alebo „účastník“).

4. Princíp a podmienky akcie:  

Účastník sa do akcie zapojí tak, že si v čase konania akcie:

a) Zakúpi akčný výrobok – domáci spotrebič chladnička značky Gorenje konkrétne z týchto uvedených modelov: 739424 NRK61DAXL4 , 739423 NRK61CAXL4  se sériovým číslem od 13430001 do 15139999.

(ďalej len „akčný výrobok“), a to v ktoromkoľvek mieste konania akcie, pričom za tento nákup akčného výrobku (ďalej len „akčný nákup“) obdrží účastník od príslušného predajcu pokladničný doklad/faktúru (daňový doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto akcie (ďalej len „akčná účtenka“). Za akčný výrobok sa považuje výhradne nový výrobok. Z akcie sú vylúčené bazárové a servisované výrobky alebo výrobky už používané.

b) v dobe konania akcie, najneskôr však dňa 30. 6. 2022, navštívi webové stránky umiestnené na URL adrese www.gorenje.live (ďalej len „akčný web“), kde prostredníctvom na to určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) vykoná on-line registráciu tak, že:

c) vyplní svoje kontaktné údaje:

a. meno, priezvisko, vek
b. adresa na doručovanie
c. kontaktný telefón,
d. kontaktný e-mail,
e. model akčného výrobku,
f. miesto nákupu
g. sériové číslo spotrebiča h. názov predajcu
i. dátum nákupu

d) V okamihu vypĺňania registračného formulára musí mať účastník už k dispozícii akčnú účtenku, t.j. akčná účtenka musí byť účastníkovi už v dobe on-line registrácie riadne doručená.

e) Udelí prostredníctvom zaškrtávacích políčok súhlas s pravidlami tejto akcie a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel.

f) Nahrá dátový súbor s naskenovaným pokladničným dokladom, ktorý preukazuje riadne a včasné uskutočnenie akčného nákupu (vo formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou odporúčanou dátovou veľkosťou 5 MB) a celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle organizátorovi akcie prostredníctvom na to určeného tlačidla „odoslať“ (ďalej len „on-line registrácia“).

g) Ponechá si svoj pokladničný doklad potvrdzujúci nákup akčného výrobku, ktorý použije ako doklad na prípadné overenie nároku na odmenu.

h) Za úplne vyplnený registračný formulár sa považuje iba taký registračný formulár, do ktorého účastník vyplnil všetky vyššie uvedené údaje úplne a pravdivo. Usporiadateľ na odstránenie pochybností uvádza, že vystavenie dokladu o zaplatení, ako aj jeho celková úhrada, musia byť vykonané v čase konania akcie pred samotnou on-line registráciou

i) Účastníci môžu na svoj účet registrovať iba jeden spotrebič a tým získať iba jednu odmenu.

j) V akcii je možné akceptovať len elektronicky vystavené pokladničné doklady (nie je možné uznať ručne vystavený pokladničný doklad zo zaslaného dokladu o kúpe akčného výrobku, resp. z pokladničného dokladu musí byť zrejmé, v aký deň, v akú hodinu a na akom mieste účastník akčný výrobok zakúpil, resp. aký typ akčného výrobku bol predmetom tejto kúpy).

k) Do akcie nebudú zaradené registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo dobu konania akcie či inak nespĺňajúce stanovené podmienky. Do akcie nebudú predovšetkým zaradené registračné formuláre vyplnené mimo dobu konania akcie či registračné formuláre neobsahujúce všetky údaje podľa týchto pravidiel. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených registračných formulárov.

l) Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii resp. na odmenu od takého účastníka originál pokladničného dokladu, prípadne aj ďalšie nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom overenia veku účastníka) alebo tiež predloženie akčného výrobku, s ktorým sa účastník zapojil do akcie (teda akčného výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa tohto čl. 2). Ak účastník nepredloží na výzvu organizátora pokladničný doklad spĺňajúci podmienky ustanovené v týchto pravidlách prípadne ďalšie nevyhnutné doklady vyžadované organizátorom, alebo dotknutý akčný výrobok, bude z akcie vylúčený. V takom prípade odmena prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť, či ju organizátor udelí inému účastníkovi alebo ju usporiadateľ použije na iné marketingové účel.

m) Ak účastník odstúpi od kúpnej zmluvy (predmetom ktorej je kúpa akčného výrobku), zaniká nárok účastníka na odmenu.

5. Odmeny v akcii  

V akcii môže účastník získať tieto odmeny:

 • polička a držiak fliaš do chladničky (vyššie aj ďalej ako „odmena“)

Usporiadateľ vkladá do akcie celkovo 600 ks odmien.

Odmenu môže získať iba účastník, ktorý v čase konania akcie splnil všetky podmienky akcie a vykonal on-line registráciu svojho akčného výrobku riadnym a úplným spôsobom. Odmenu tak za uvedených podmienok získa každý súťažiaci, ktorý plne spĺňa podmienky tejto akcie (ďalej len jednotlivo ako „výherca“ a spoločne ako „výhercovia“).

Odmena bude odoslaná na adresu, ktorú účastník uviedol pri registrácii. Ak sa dodacia adresa nezhoduje s adresou uvedenou pri registrácii, je účastník povinný o tejto skutočnosti informovať info@gorenje.live do 2 dní od registrovania výrobku. Ak si darček na danej adrese neprevezme, považuje toto organizátor za odmietnutie prevzatia odmeny, na čo má účastník právo.

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie odmien

Výhercovia budú o svojej odmene informovaní e-mailom zaslaným obratom po skončení doby možného vykonania on-line registrácie podľa čl. 4 ods. 2 tohto štatútu, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári.

Odmena bude výhercom prepravnou službou General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. na adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď boli informovaní o odmene podľa vyššie uvedeného odseku a súčasne po overení nároku na odmenu.

Usporiadateľ akcie neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie odmeny zaslanej prostredníctvom pozemnej prepravnej služby či iným spôsobom. V prípade, že sa výhercovi nepodarí odmenu doručiť na uvedenú elektronickú či fyzickú adresu alebo inak odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, zaniká nárok výhercu na získanie tejto odmeny.

7. Spracovanie osobných údajov

Odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie, zaväzuje sa ich plne dodržiavať a tiež týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na účely akcie:

Odoslaním registračného formulára súťažiaci udeľuje dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov na účely vedenia tejto marketingovej akcie. Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je možná účasť v akcii, pretože spracovanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel.

Právnym základom spracúvania je účasť v akcii potvrdená prejavením súhlasu s pravidlami a vstupom do akcie prostredníctvom registrácie. Súhlas je nutný pre možnosť účasti v súťaži. Súhlas je možno kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v rámci akcie bude ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ akcie.

Účelom spracúvania je zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenie, vyhodnotenie marketingovej akcie a kontrola a odovzdanie odmien.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Na vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje súťažiacich v rozsahu: registračného formulára (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail), údaja o zapojení sa do akcie, dátumu a času registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaja o odmene, odovzdania odmeny a súvisiacej komunikácie, údaja o veku nad 18 rokov.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa ako sprostredkovateľ spracúvať marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Sprostredkovateľom je aj organizátor akcie.

Poučenie o právach:

Subjekt (účastník) má práva podľa článku 12 – 23 Nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Na overenie totožnosti môže správca požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú na stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracovanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracovaniu, údaje boli spracované protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právo na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možné vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa na prevádzkovateľa môže obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.live

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že vyššie uvedeným spôsobom môžu byť vyhotovované a zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu:

V prípade, že na to súťažiaci udelí súhlas (zaškrtnutím príslušného políčka), súhlasí tiež so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 týchto pravidiel „Podmienky spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu“. V prílohe týchto pravidiel súťažiaci nájde podrobné informácie o účele spracúvania osobných údajov, poučenie o právach, vrátane práva na námietky proti priamemu marketingu a ďalej informácie o príjemcoch a orgáne dohľadu vrátane možnosti podať sťažnosť.

8.   Záverečné ustanovenia

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.
 • Nebezpečenstvo škody na odmene prechádza na výhercu okamihom odovzdania odmeny výhercovi. Odmeny nie je možné reklamovať. Odmeny nie je možné plniť alternatívne.
 • Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na odmeny a odmena prepadá usporiadateľovi akcie na ďalšie marketingové či charitatívne účely.
 • Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 • Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie odmien v akcii. Odmeny nezískajú účastníci, ktorí čo i len okrajovo alebo čiastočne nesplnia stanovené podmienky pre získanie odmien.
 • Usporiadateľ ani organizátor akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
 • Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v akcii. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby či akékoľvek riziká a záväzky spojené s akčnými výrobkami alebo ich používaním. Odmeny nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti či inom plnení.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú odmenu odmenou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania odmien v prípade, že mu odmeny nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami akcie.
 • Vymáhanie účasti v akcii či odmien súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a primeraným spôsobom zverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním akčných výrobkov.
 • Odmeny, ktoré nebolo možné v akcii rozdeliť či prideliť, alebo sa ich inak nepodarilo výhercovi doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa akcie na ďalšie marketingové či charitatívne účely.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.
 • Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.
 • V prípade rozporu znenia tohto štatútu a skrátených pravidiel má prednosť znenie týchto úplných pravidiel akcie.
 • Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na www.gorenje.live
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa účastník môže obrátiť na Help linku: +420 725 377 703 (pondelok – piatok od 12 do 15 hod.) alebo elektronicky na info@gorenje.live

Úplné pravidlá akcie sú účinné od 8. 12. 2021.

Prihlásiť sa

Nová registrácia

Nová registrácia

Pre zaradenie do akcie sa zaregistrujte a vytvorte si váš účet.
Ak tu už účet máte založený, napríklad z predchádzajúcich akcií, přihlaste sa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli alebo stratili heslo, zadajte Váš login, čiže mobilné telefónne číslo.
My vám obratom na email priradený k tomuto číslu pošleme nové heslo.

*

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Prihlásiť sa

Helpline

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa aktuálnych akcií,
sme tu pre vás na telefónnom čísle +420 725 377 703 (po-pia od 12 do 15 hod.)
alebo na emailovej adrese info@gorenje.live

×